Class 7th Result

R. NO NAME FATHER’S NAME FA I RESULT     MAX. MARKS 25 W= 20 O= 05      * CS MARKS ARE ONLY QUALIFYING FA -II       RESULT                                           MAX. MARKS 25 W= 20 O= 05   SA-1 TOTAL MARKS =50 (each subject)                                                                                        WRITTEN = 35,  ASSIGNMENT =15 SA-I FIRST TERM     (100) FA III RESULT     MAX. MARKS 25 W= 20 O= 05      * CS MARKS ARE ONLY QUALIFYING FA Iv  RESULT     MAX. MARKS 25 W= 20 O= 05      * CS MARKS ARE ONLY QUALIFYING   SA- II TOTAL MARKS =50 (each subject)   WRITTEN = 35,  ASSIGNMENT =15
. .
(W =15, O =10
HI W+O=T E W+O=T M W+O=T SC W+O=T S.ST W+O=T SKT W+O=T LOK SANSKRITI DRG W+O=T CS  W+O=T FA-I TOTAL HI                       W+O=T E                      W+O=T M                 W,O=T SCI               W+O=T S.ST W+O=T SKT W+O=T LOK SANSKRITI DRG W+O=T     CS  W+O=T FA-II TOTAL HI W+A=T E                W+A=T M               W+A=T SC              W+a=T S.ST W+A=T SKT W+A=T LOK SANSKRITI DRG W+A=T     CS  W+A=T   TOTAL TOTAL   (FAI+FAII+SAI) HI W+A=T E                W+A=T M               W+A=T SC              W+a=T S.ST W+A=T SKT W+A=T LOK SANSKRITI DRG W+A=T     CS  W+A=T  TOTAL HI W+A=T E                W+A=T M               W+A=T SC              W+a=T S.ST W+A=T SKT W+A=T LOK SANSKRITI DRG W+A=T     CS  W+A=T  TOTAL HI W+A=T E W+A=T M               W+A=T SC              W+a=T S.ST W+A=T SKT W+A=T DRG W+A=T HLSY W+A=T CS W+P=T 2ND TERM 1ST TERM GRAND TOTAL %age
1 AARUSHI SHARMA SATISH KUMAR 19.5+5=24.5 20+5=25 18+5=23 19.5+5=24.5 20+5=25 20+5=25 20+5=25 19+5=24 19+5=24 196 20+5-=25 19+4.5=23.5 19.5+5=24.5 20+5=25 18.5+5=23.5 20+5=25 17+5=22 18+5=23 19+5=24 191.5 35+15=50 35+15=50 28+14=42 35+15=50 33+15=48 35+15=50 35+15=50 35+15=50 21.5+7=28.5 390 777.5 20+5=25 19.5+5=24.5 19+5=24 20+5=25 20+5=25 20+5=25 19.5+4.5=24 20+5=25 19+5=24 197.5 20+5=25 20+5=25 17+5=22 19.5+5=24.5 20+5=25 20+5=25 20+4.5=24.5 20+5=25 20+5=25 196 35+15=50 34+15=49 31+15=46 34+15=49 34.5+15=49.5 35+15=50 35+15=35 35+15=50 33+15=48 787 777.5 1564.5 97.7/
2 BHAVNA SANDEEP GAUTAM 19.5+5=24.5 20+4=24 18.5+5=23.5 19.5+5=24.5 15+4=19 19+5=24 19.5+5=24.5 19+5=24 8+5=13 188 19+5=24 19.5+4.5=24 20+4.5=24.5 19.5+5=24.5 16.5+5=21.5 19.5+5=24.5 17.5+5=22.5 18+5=23 18.5+5=23.5 188.5 33.5+15=48.5 33+15=48 26+14=40 30.5+15=45.5 18+15=33 33+15=48 34+15=49 30+15=45 22+7=29 357 733.5 17.5+5=22.5 19.5+5=24.5 16+5=21 19.5+4.5=24 20+5=25 19+5=24 11+4=15 20+5=25 12+5=17 181 19.5+5=24.5 20+5=25 15+4=19 20+5=25 19+5=24 18+5=23 19.5+4.5=24 20+5=25 16+5=21 189.5 34.5+15=49.5 33.5+15=48.5 26+15=41 33.5+14=47.5 32.5+15=47.5 35+15=50 35+15=50 35+15=50 29+15=44 754.5 733.5 1488 93
3 DHRITI SHIV KUMAR 19+5=24 19.5+5=24.5 17+5=22 19+5=24 17+5=22 20+5=25 17+4.5=21.5 20+5=25 13+5=18 188 19+4=23 19+4.5=23.5 14.5+5=19.5 19.5+5=24.5 16.5+5=21.5 19.5+5=24.5 18.5+5=23.5 18+5=23 19+5=24 183 30+15=45 33.5+15=48.5 22+13=35 26+13=39 18+15=33 32.5+15=47.5 29+14=43 35+15=50 20+7=27 341 712 16.5+5=21.5 15+4=19 13.5+4.5=18 17.5+5=22.5 16.5+4.5=21 17+5=22 13.5+4.5=18 16+5=21 12+5=17 163 17.5+5=22.5 19+5=24 18.5+4=23.5 18.5+4.5=23 17.5+4.5=22 14+5=19 17.5+4=21.5 20+5=25 16+5=21 180.5 34+14=48 32+15=47 32+13=45 31+14=45 31.5+15=46.5 31.5+15=46.5 32+15=47 32+14=46 23.5+15=38.5 714.5 712 1426.5 89.1/
4 ISHA SANJEEV THAKUR 20+5=25 20+5=25 18+5=23 20+5=25 20+5=25 20+5=25 20+5=25 20+5=25 20+5=25 198 19.5+5=24.5 19.5+5=24.5 20+4.5=24.5 19.5+5=24.5 19.5+5=24.5 19.5+5=24.5 17+5=22 20+5=25 19.5+5=24.5 194 35+15=50 34+15=49 30+15=45 34.5+15=49.5 32+15=47 34.5+15=49.5 35+15=50 35+15=50 26+7=33 390 782 19.5+5=24.5 20+5=25 19+5=24 20+5=25 20+5=25 20+5=25 18+4.5=22.5 20+5=25 20+5=25 196 19+5=24 20+5=25 18.5+4=23.5 19.5+5=24.5 20+5=25 19+5=24 19.5+4.5=24 20+5=25 20+5=25 195 33.5+15=48.5 33+15=48 33.5+15=48.5 35+15=50 34+15=49 35+15=50 32+15=47 33.5+15=48.5 34.5+15=49.5 780.5 782 1562.5 97.6/
5 JYOTI MANDEEP KUMAR 20+5=25 20+4=24 18.5+5=23.5 18+5=23 18.5+5=23.5 18+5=23 19.5+5=24.5 19+5=24 19+5=24 190.5 19.5+4=23.5 19+4.5=23.5 16.5+3.5=20 18+4=22 19+5=24 19.5+5=24.5 18+5=23 17+5=22 19+5=24 182.5 34+15=49 32+15=47 30+15=45 23.5+13=36.5 22+14=36 34+15=49 34+15=49 34+15=49 19.5+7=26.5 360.5 733.5 19+5=24 19+5=24 19+5=24 19.5+5=24.5 19+5=24 19+5=24 16+4.5=20.5 20+5=25 12+5=17 190 19.5+5=24.5 18+5=23 16+4=20 18.5+4.5=23 17+5=22 16+5=21 19.5+4.5=24 20+5=25 15+5=20 182.5 33.5+14=47.5 25.5+15=40.5 34.5+15=49.5 29.5+15=44.5 31+14=45 33+15=48 31+15=46 27+15=42 28.5+15=43.5 735.5 733.5 1469 91.8/
6 LAKSHAY NATHU RAM 11+4=15 16+3.5=19.5 18.5+5=23.5 16+5=21 11.5+4=15.5 12.5+4=16.5 13.5+3.5=17 19.5+5=24.5 2+5=7 152.5 11+3=14 13+4=17 11.5+4=15.5 11+4=15 12+4=16 10.5+3=13.5 13+4=17 10+5=15 15+5=20 123 20+12=32 24+12=36 15+13=28 15.5+12=27.5 11+12=23 18+12-=30 37+13=40 21+14=35 11+7=18 251.5 527 11+3=14 14+4=18 15.5+4.5=20 10+4=14 9+4=13 12+3=15 9+3.5=12.5 10+3=13 11+5=16 120.5 12.5+4=16.5 10+4=14 12.5+3.5=16 14+3=17 10+4=14 13.5+3=16.5 10+4=14 18+4=22 12+5=17 128 25+12=37 22.5+13=33.5 20+12=32 20.5+12=32.5 21+12=33 14+11=25 27+14=41 23+13=36 10.5+15=25.5 522.5 527 1049.5 65.5/
7 MOKSHA AXAR DHIMAN 11+3=14 17+4=21 9+4=13 6+4=10 3.5+3=6.5 9+3=12 5.5+2.5=8 18.5+4=22.5 6+5=11 107 14.5+3.5=18 12+3=15 11.5+3.5=15 10.5+3.5=14 11+4=15 10+3=13 13.5+3.5=17 12+5=17 18.5+5=23.5 124 17+13=30 21+12=33 14+12=26 11+12=23 10+12=22 15+13=28 24+12=36 29+13=42 12+7=19 240 471 12+3=15 15+4=19 8.5+3.5=12 7+4=11 7+3=10 11.5+3=14.5 5.5+3.5=9 15+4=19 12+5=17 110.5 12+3=15 10+4=14 16+4=20 13+3=16 10+4=14 12.5+4=16.5 13+4=17 20+5=25 15+5=20 137.5 24+12=36 11.5+14=25.5 16.5+12=28.5 13+13=26 12+12=24 14+13=27 32+14=46 13.5+12=25.5 15+15=30 486.5 471 957.5 59.8/
8 PRANAV PARVEEN CHANDEL 19.5+5=24.5 20+5=25 17.5+5=22.5 19.5+5=24.5 20+5-=25 19.5+5=24.5 20+4.5=24.5 20+5=25 5+5=10 195.5 19+5=24 20+5=25 17.5+5=22.5 19.5+5=24.5 20+5=25 19+5=24 18+5=23 17+5=22 5 190 34+15=49 34.5+15=49.5 30.5+15=45.5 33+15=48 31+15=46 34+15=49 33+15=46 27+7=34 381 766.5 18+5=23 19.5+5=24.5 20+5=25 20+5=25 20+5=25 16.5+5=21.5 17.5+4.5=22 16+4=20 12+5=17 186 18+5=23 19+5=24 19.5+5=24.5 19.5+5=24.5 19+5=24 15.5+5=20.5 19+5=24 20+5=25 18+5=23 189.5 32+15=47 33.5+15=48.5 30.5+15=45.5 32+15=47 34+15=49 31.5+15=46.5 35+15=50 32+15=47 32.5+15=47.5 756 766.5 1522.5 95.1/
9 RAMAN JOGINDER PAL 17.5+4.5=22 16.5+4=20.5 16+5=21 12.5+5=17.5 15+5=20 12+4=16 12+4=16 19+5=24 1+5=6 157 12.5+3=15.5 16+4=20 8+3=11 11+3=14 13+4=17 13+3=16 10+3.5=13.5 15+4=19 5 126 21+13=34 21+13=34 7+11=18 8.5+10=18.5 10+12=22 21+13=34 20+12=32 31+13=44 17+7=24 236.5 519.5 15+4=19 15+4=19 9.5+3.5=13 11+4=15 15.5+4.5=20 13.5+4=17.5 8+3=11 16+4=20 12.5+5=17.5 134.5 15.5+4.5=20 10+4=14 9.5+4=14.5 14.5+4.5=19 19+5=24 13.5+4=17.5 16+4=20 17+4=21 12+5=17 150 28+12=40 15+14=29 25+13=38 26.5+12=38.5 22+12=34 22+12=34 33+14=47 25+14=39 19+15=34 584 519.5 1103.5 68.9/
10 SAHIL SUBHASH CHAND 5+3=8 7+3=10 1+3.5=4.5 2+3.5=5.5 1+3=4 2.5+3=5.5 10+3=13 10+3=13 5+5=10 71.5 10+2=12 8+3=11 5.5+3=8.5 3+3=6 8+3=11 8+2=10 2+2=4 5+4=9 12+5=17 71.5 6+11=17 5+12=17 4+10=14 3+11=14 5+11=16 13+11=24 18+12=30 2+7=9 152 295 6+2=8 2+2=4 5+2=7 4+3.5=7.5 5+2=7 3+2=5 2.5+3=5.5 5+2=7 10+5=15 51 8+2=10 5+2=7 7.5+2.5=10 6.5+3=9.5 1+2=3 3.5+3=6.5 3+3=6 9+3=12 10+5=15 64 14+11=25 4+13=17 17+11=28 8+11=19 13+11=24 12+11=23 17+12=29 13+12=25 3+15=18 305 295 600 37.5/
11 SHAGUN DHARAM DASS 19+5=24 19+5=24 16.5+5=21.5 15.5+5=20.5 17+5=22 20+5=25 19.5+5=24.5 20+5=25 9+5=14 186.5 20+5=25 17.5+4.5=22 20+4=24 19.5+4=23.5 16+4.5=20.5 19.5+5=24.5 17+5=22 20+5=25 18.5+5=23.5 186.5 34.5+15=49.5 32+15=47 16+13=29 17.5+14=31.5 15+13=28 32.5+15=47.5 34+15=49 35+15=50 17.5+7=24.5 331.5 704.5 20+5=25 19.5+5=24.5 17+5=22 17.5+4=21.5 19.5+5=24.5 20+5=25 16.5+4.5=21 20+5=25 10+5=15 188.5 18+5=23 12.5+4.5=17 17+5=22 19+5=24 19+5=24 19+5=24 20+4.5=24.5 20+5=25 19+5=24 183.5 33.5+14=47.5 18.5+15=33.5 16.5+14=30.5 28+15=43 24+13=37 35+15=50 35+15=50 33.5+15=48.5 22.5+15=37.5 712 704 1416.5 88.5/
12 SHIVANSH OM PRAKASH 18+5=23 19+5=24 17.5+5=22.5 15+5=20 18+5=23 19.5+5=24.5 19.5+4.5=24 19.5+5=24.5 2+5=7 185.5 16+4=20 19+5=24 11+4.5=15.5 13.5+4=17.5 12+4=16 17.5+5=22.5 18.5+5=23.5 17+5=22 14+5=19 161 28+14=42 31+15=46 28.5+14=42.5 17.5+14=31.5 11+13=24 31.5+15=46.5 32+14=46 33+15=48 16.5+7=23.5 326.5 673 16+4=20 19+5=24 20+5=25 16.5+5=21.5 20+5=25 18.5+5=23.5 12+4=16 15+5=20 13+5=18 175 16+5=21 13+4=17 14.5+4.5=19 19.5+5=24.5 18+5=23 16.5+5=21.5 15.5+4.5=20 20+5=25 11+5=16 171 29+13=42 29.5+15=44.5 21+14=35 25.5+15=40.5 15+13=28 33.5+14=47.5 31+15=46 16+13=29 15+15=30 658.5 673 1331.5 83.2/
13 SUSHANT JASVIR SINGH 10+3=13 12+3=15 9.5+4=13.5 7+4=11 14+3=17 8.5+3=11.5 7.5+3.5=11 18.5+4=22.5 2+5=7 104.5 11+3=14 13+3.5=16.5 5+3.5=8.5 10+3=13 10+3=13 3.5 6+3=9 12+4=16 14+5=19 103.5 13+14=27 18+13=31 12.5+12=24.5 7+10=17 6+11=17 13+12=25 20+10=30 26+14=40 12+7=19 211.5 419.5 10+3=13 10+3=13 7+2=9 4+4=8 5+3=8 7+3=10 5+3=8 15+5=20 11+5=16 88 10+3=13 9+3=12 8.5+3=11.5 8+3=11 6+2=8 7+3=10 5.5+2.5=8 15+4=19 11+5=16 92.5 20+12=32 9+14=23 12+12=24 18.5+11=29.5 13+11=24 13+11=24 23+14=37 10+12=22 11+15=26 397 419.5 816.5 51/
14 SHIVANI SANJEEV KUMAR 8+3=11 11+3=14 2.5+4=6.5 7+4=11 4+3=17 4+3=7 6+3=9 18+4=22 1+5=6 92 11+2.5=13.5 11+3=14 2+3=5 3 10+4=14 8+3.5=11.5 6.5+2.5=9 11+4=15 13+5=18 93 22+13=35 18+12=30 8.5+10=18.5 9+10=19 10+12=22 13+12=25 20+10=30 26+13=49 10+7=17 228.5 20+5=25 12.5+3=15.5 10.5+3=13.5 9.5+3=12.5 7+4=11 7.5+3.5=11 11+3=14 5+3=8 2+3=5 11+5=16 90.5 13.5+3.5=17 10+3=13 2+3=5 10.5+3=13.5 8+3=11 10+3=13 11+3=14 15+4=19 11+5=16 117 25+11=36 15.5+13=28.5 12.5+12=24.5 24.5+12=36.5 15+12=27 23.5+13=36.5 28+13=41 26+12=38 11.5+15=26.5 475.5 413.5 889 55.5/

CONTACT

Address:

Gandhi Chowk St, Ghumarwin, Distt. Bilaspur Himachal Pradesh 174021

Phone:

Telephone: 01978-254359 Mobile: +91-94180-01521

© 2016 NOPS Public School. All Rights Reserved