SA-1 Class 6th Result 2019-20

6TH CLASS RESULT 2019-20
R. NO NAME FATHER’S NAME                                 FA I RESULT                 MAX. MARKS 25 W= 20 O= 05     * CS MARKS ARE ONLY QUALIFYING FA -II       RESULT                                           MAX. MARKS 25 W= 20 O= 05        * CS MARKS ARE ONLY QUALIFYING   SA-1 TOTAL MARKS =50 (each subject)                                                                 WRITTEN = 35,  ASSIGNMENT =15 SA-I FIRST TERM     (100)
HI W+O=T E W+O=T M W+O=T SC W+O=T S.ST W+O=T SKT W+O=T DRG W+O=T LOK SANSKRITI CS  W+O=T TOTAL SKT W+O=T DRG W+O=T LOK SANSKRITI     CS  W+O=T
FA-I TOTAL HI                       W+O=T E                      W+O=T M                 W,O=T SCI               W+O=T S.ST W+O=T FA-II TOTAL HI W+A=T E                W+A=T M W+A=T SC              W+A=T S.ST W+A=T SKT W+A=T LOK SANSKRITI DRG W+A=T     CS  W+A=T TOTAL F1+F2+s1=Total
SC W+O=T S.ST W+O=T SKT W+O=T DRG W+O=T CS  W+O=T TOTAL(FAI+FAII+SAI)
1 Aanik Kashyap Sanjeev Kumar 9+3=12 7.5+3=10.5 10+3=13 9+3=12 8+3=11 8+3=11 12+3=15 9+3=12 5+5=10 96.5 5.5+3=8.5 4.5+3=7.5 9+3=12 5+3=8 4+3=7 4.5+3=7.5 9+3=12 14+4=18 2+5=7 80.5 9+12=21 12+13=25 16+13=29 12+12=24 7.5+13=20+5 9+13=22 12+12=24 27+14==41 3+15=18 206.5 96.5+80.5+206.5=383.5
2 Aditya Jaswal Parkash Chand 14.5+3.5=18 13+4=17 12.5+4=16.5 15+5=20 9+3=12 16.5+4=20.5 16+3=19 14+4=18 7+5=12 141.5 18+4=22 12.5+4=16.5 14+4.5=18.5 15+4.5=19.5 9+3=12 11+4=15 11+4=15 17+5=22 18.5+5=23.5 141 27+13=40 22.5+13=35.5 24+14=38 26+14=40 13+14=27 21+14=35 23.5+14=37.5 32+14=46 12+15=27 301 141.5+141+301=581.5
3 Aarindam Dharmani Sunil Kumar 19+4.5=23.5 20+5=25 19.5+5=24 18+5=23 18.5+5=23.5 19.5+5=24.5 20+5=25 20+5=25 16.5+5=21.5 194.5 18+5=23 19+4.5=23.5 20+4.5=24.5 20+4=24 15+5=20 19.5+4.5=24 18+4=22 20+5=25 3.5+5=8.5 186 32+14=46 32+14=46 26+14=40 34+15=49 27.5+15=42.5 32.5+15=47.5 34.5+15=49.5 34+15=49 27+15=42 369.5 194.5+186+369.5=750
4 Gaurav Sharma Dinesh Sharma 18+4=22 17+4=21 20+5=25 16+5=21 11+4=15 17+4=21 20+5=25 10+3.5=13.5 15+5=20 164 17.5+4.5=22 18+4=22 17.5+4=21.5 17+4=21 10+5=15 16+4=20 17+4=21 11+4=15 9.5+5=14.5 157.5 27+13=40 23+14=37 30+15=45 31+15=46 17+14=31 24+14=38 27.5+14=41.5 32+15=47 13+15=28 327.5 164+157.5+327.5=647
5 GAURI SHARMA Raj kumar 12+3.5=15.5 10.5+3.5=14 9+4=13 4+4=8 8+3=11 12.5+3.5=16 10+4=14 4+3=7 17+5=22 98.5 11.5+3.5=15 5+3=8 10+3=13 10+3=13 3.5+4.5=8 6+3=9 14+4=18 8+3=11 14+5=19 95 14+12=26 12.5+13=25.5 12+12=24 8+11=19 3+13.5=16.5 12.5+13=25.5 16.5+13=29.5 27+14=41 3.5+14=17.5 207 98.5+95+207=400.5
6 Harshita Raj Kumar 14.5+3.5=18 12+4=16 9+4=13 9+4=13 8+3=11 13+4=17 10+4=14 17+5=22 13+5=18 124.5 16+3.5=19.5 12.5+3=15.5 12+3.5=15.5 13+3=16 10+4=14 6+3=9 16+4=20 8+3=11 5+5=10 120.5 22+12=34 18+13=31 21+13=34 18+13=31 12.5+14=26.5 15+12=27 22+14=36 32+14=46 18+15=33 267.5 124.5+120.5+267.5=510
7 Kavya Mahajan Rakesh Kumar 14.5+4=18.5 11.5+4=15.5 16+4.5=20.5 13+4.5=17.5 10+3=13 16.5+3.5=20 18+5=23 14+4=18 5.5+5=10.5 146 11+4=15 11.5+3=14.5 18+4=22 15+3.5=18.5 7.5+3=10.5 5+3=8 15+4=19 10+4=14 2+5=7 121.5 27+13=40 18+13=31 18+13=31 26+14=40 15.5+14=29.5 19.5+13=32.5 25.5+14=39.5 32+15=47 19.5+15=34.5 290.5 146+121.5+290.5=558
8 kartik Rajesh kumar 19.5+5=24.5 17.5+4=21.5 18+5=23 17+5=22 13+3.5=16.5 19.5+5=24.5 19+4=23 20+5=25 7+5=12 180 18+5=23 19.5+4=23.5 17.5+4=21.5 19+4=23 14+3=17 16+4=20 20+4.5=24.5 18+5=23 4+5=9 175.5 34+14=48 29+14=43 31+15=46 35+15=50 26+14=40 33+15=48 34+15=49 34+14=48 21.5+14=35.5 372 180+175.5+372=727.5
9 Naman Sharma Madhusudhan 13+3.5=16.5 13.5+4=17.5 11+4=15 15+4=19 9+3=12 16+4=20 19+4=23 5+3=8 7+5=12 131.5 11.5+3.5=15 12.5+4=16.5 15+4=19 17+4.5=21.5 8.5+3=11.5 16+4=20 12+4=16 11+4=15 11+5=16 134.5 20+12=32 19+14=33 25+14=39 26+14=40 13+14=27 19+13=32 14+12=26 34+14=48 8.5+14=22.5 277 131.5+134.5+277=543
10 Pranjli Manoj Kumar 20+5=25 20+5=25 20+5=25 20+5=25 17+5=22 20+5=25 20+5=25 20+5=25 20+5=25 197 20+5=25 20+5=25 20+5=25 20+5=25 18.5+5=23.5 19+5=24 20+5=25 20+5=25 19.5+5=24.5 197.5 35+15=50 35+15=50 35+15=50 35+15=50 35+15=50 35+15=50 35+15=50 35+15=50 33+15=48 400 197+197.5+400=797.5
11 Priya Ravinder Kumar 14.5+3.5=18 13+4=17 19.5+5=24.5 19+5=24 8+3=11 15.5+4=19.5 13+4=17 20+5=25 19+5=24 156.5 13+4=17 11.5+4=15.5 16+4=20 13+4=17 5.5+3=8.5 8+3=11 14+4=18 20+5=25 2.5+5=7.5 132 18+12=30 12+13=25 18+13=31 25+14=39 2.5+13.5=16 13.5+13=26.5 26+14=40 30+14=44 4+15=19 251.5 156.5+132+251.5=540
12 Saksham Bhardwaj Sanjeev Kumar 13+3.5=16.5 10+3=13 13+4=17 13+4=17 8+3=11 14.5+3.5=18 16+4=20 13+4=17 13+5=18 130 11+4=15 9+3=12 8+3=11 13+3.5=16.5 6+3=9 10+3=13 13+4=17 13+4=17 2.5+5=7.5 110.5 22+12=34 13+14=27 17+13=30 20+14=34 12+14=26 15+12=27 14+12=26 33+14=47 5+13=18 251 130+110.5+251=491.5
13 Saksham Kaundal Munish Kumar 10.5+3=13.5 6+3=9 11+4=15 9+3=12 8+3=11 11+3=14 13+4=17 10+4=14 8+4=12 106 11+3.5=14.5 10+3=13 5+3=8 8+3=11 2+5=7 6+3=9 11+4=15 9+3=12 1+5=6 89.5 14+13=27 12.5+13=25.5 8+11=19 9+11=20 12.5+14=26.5 13+12=25 15+12=27 27+14=41 8.5+13=21.5 211 211+106+89.5=406.5
14 Sameer Chauhan Ashwani kumar 13.5+3.5=17 13.5+4=17.5 15+4=19 12+4=16 8+3=11 14.5+4=18.5 12+4=16 14+4.5=18.5 14.5+5=19.5 134 9+3.5=12.5 10+3=13 13+3.5=16.5 12+3.5=15.5 3+4=7 9+3=12 10+4=14 5+3=8 8+5=13 98.5 18+12=30 13+13=26 17+13=30 18+13=31 5+13.5=18.5 12+12=24 23.5+14=37.5 25+14=39 5+14=19 236 236+134+98.5=468.5
15 Sarthak Sharma Ajay Kumar 19+5=24 17.5+4.5=22 20+5=25 18+5=23 11.5+4=15.5 19+5=24 20+5=25 14+4.5=18.5 16.5+5=21.5 177 19+4.5=23.5 18.5+4.5=23 18.5+4=22.5 19+4.5=23.5 14+5=19 19.5+4.5=24 18+4.5=12.5 17+5=22 20+5=25 170 31+14=45 30+15=45 31+15=46 34+15=49 31+15=46 33+15=48 35+15=50 34+15=49 31+15=46 378 378+177+170=725
16 Shanvi Mahajan Milan Mahajan 20+5=25 20+5=25 20+5=25 20+5=25 17+5=22 20+5=25 20+5=25 20+5=25 20+5=25 197 20+5=25 19+5=24 20+5=25 20+5=25 16+5=21 20+5=25 20+5=25 20+5=25 13.5+5=18.5 195 34+15=49 34+15=49 35+15=50 35+15=50 34+15=49 35+15=50 35+15=50 34+15=49 31.5+15=46.5 396 396+197+195=788
17 Sneha Hemraj 19+5=24 16.5+4.5=21 9+4=13 19+5=24 10+4=14 18+5=23 20+5=25 14+4.5=18.5 15+5=20 163.5 18+5=23 17.5+5=22.5 15+4=19 18+4.5=22.5 10.5+5=15.5 17.5+4.5=22 20+4.5=24.5 10+4=14 16+5=21 163 32+15=47 28+15=43 29+14=43 29+14=43 19.5+14=33.5 28+14=42 32+15=47 35+15=50 25+15=40 348 348+163.5+163=674.5

CONTACT

Address:

Gandhi Chowk St, Ghumarwin, Distt. Bilaspur Himachal Pradesh 174021

Phone:

Mobile: +91-94180-01520 Mobile: +91-82195-40565

© 2016 NOPS Public School. All Rights Reserved