SA1 Class 3rd Result 2019-20

3rd class 2019-20
ROLL NO NAME FATHER’S NAME FA I RESULT FA2 RESULT   SA-1 TOTAL MARKS =50 (each subject)                                                                                        WRITTEN = 25, ORAL= 10 ASSIGNMENT =15 FIRST TERM     (100)
MAX. MARKS 25 W=15 O=10
(W =15, O =10
HINDI                 W+O =TOTAL ENG   W+O=TOTAL MATHS W+O=TOTAL EVS W+O=TOTAL FA-I TOTAL HINDI                W+O  =TOTAL ENG                     W+O = TOTAL MATHS             W+O = TOTAL EVS                    W+O  =TOTAL FA-II   TOTAL       HINDI                W+A =TOTAL ENG                          W+A =TOTAL MATHS            W+A =  TOTAL EVS                 W+A =TOTAL  TOTAL MARKS(100)
     TOTAL TOTAL(FAI+FAII+SAI)
1 Akhil Rana CHUNI LAL 18+4=22 20+4=24 11+5=16 18+4=22 84 19+4=23 18.5+4=22.5 13+3=16 16+4=20 81.5 31+14=45 31+14=45 35+15=50 24+14=38 178 84+81.5+178=343.5
2 Arnav Chandel RAKESH KUMAR 20+5=25 20+5=25 19+4=23 20+5=25 98 20+5=25 19+5=24 20+5=25 20+5=25 99 34.5+15=49.5 34+15=49 33+15=48 34+15=49 195.5 98+99+195.5=392.5
3 Aarti Ganesh Khule GANESH LEXMAN 20+5=25 19+5=24 18+5=23 20+5=25 97 20+5=25 20+5=25 18+4=22 16+4=20 92 35+15=50 34+15=49 34+15=49 33+15=48 196 97+92+196=385
4 Aradhana SANJEEV DHARMANI 12+3=15 10+3=13 7+4=11 11+3=14 53 15+3.5=18.5 6+3=9 9+3=12 8+4=12 51.5 20+13=33 14+13=27 15+10=25 17.5+14=31.5 116.5 53+51.5+116.5=221
5 Angel Sharma Vikash Sharma 19+4=23 18+4=22 20+5=25 17.5+3=20.5 90.5 18.5+5=23.5 18+4=22 17.5+5=22.5 13+4=17 85 28+14=42 29+14=43 24+12=36 26.5+14=40.5 161.5 90.5+85+161.5=337
6 ARYAREET 18+4=22 12+4=16 6+4=10 19+4=23 71 17.5+4.5=22 19+4=23 7+5=12 17+5=22 79 28+14=42 30+14=44 22+12=34 28+14=42 162 71+79+162=312
7 Bharatbhushan sanjay Chandel 20+5=25 19.5+5=24.5 20+5=25 18+5=23 97.5 20+5=25 19+5=24 15.5+5=20.5 19+5=24 93.5 34+15=49 32.5+15=47.5 31.5+14.5=46 26+15=41 183.5 97.5+93.5+183.5=374.5
8 Bhavya Garg Pushpender kumar 18+4=22 19+4=23 11+4=15 18+4=22 82 20+5=25 18.5+4=22.5 15+3=18 16.5+5=21.5 87 32+14=46 33+15=48 26+12=38 28+15=43 175 82+87+175=344
9 Harshika Parveen Soni 19+4=23 18+4=22 16+4.5=20.5 16.5+4=20.5 86 18+5=23 15.5+4=19.5 12.5+5=17.5 17.5+5=22.5 82.5 25+14=39 25+14=39 34+15=49 25.5+14=39.5 166.5 86+82.5+166.5=335
10 Hari Om RAJ KUMAR 15+4=19 15+4=19 12+4=16 20+4=24 78 17.5+4.5=22 10.5+3=13.5 15+4=19 10.5+4=14.5 69 21+13=34 14+13=27 26.5+12.5=39 20+14=34 134 78+69+134=281
11 Shiv Kumar RAJ KUMAR PUNDIR 19+4=23 16+4=20 12+5=17 20+4=24 84 19+4=23 11+4=15 15+4=19 16.5+5=21.5 78.5 32.5+13.5=46 30+14=44 30.5+14.5=45 24+14=38 173 84+78.5+173=335.5
12 Shivansh JOGINDER SINGH 19+4=23 19+4=23 17+5=22 19+4=23 91 18+4=22 17.5+4=21.5 16+3=19 11+4=15 77.5 30+13=43 28+14=42 16+12=28 22.5+14=36.5 149.5 91+77.5+149.5=318
13 Samiksha SUNIL KUMAR 20+5=25 18+5=23 19+4=23 18+5=23 94 20+5=25 18+4=22 16.5+5=21.5 13+4=17 85.5 31+14=45 30.5+14=44.5 34.5+14.5=49 30.5+14=44.5 183 94+85.5+183=362.5
14 Sarvjeet Singh JAGJEET SINGH 18+4=22 18+4=22 12+4=16 18+4=22 82 20+5=25 18+5=23 17+4=21 19+5=24 93 35+15=50 32.5+15=47.5 33.5+14.5=48 25+15=40 185.5 82+93+185.5=360.5
15 Shiven Sharma PARMOD KUMAR 18+4=22 17+4=21 20+5=25 20+4=24 92 19+5=24 16+5=21 16.5+5=21.5 19+5=24 90.5 31+14=45 32.5+14=46.5 31+15=46 24+14=38 175.5 92+90.5+175.5=358
16 Sakshi SURESH KUMAR 20+5=25 19+5=24 20+5=25 20+5=25 99 19.5+5=24.5 19+5=24 18.5+5=23.5 17+5=22 94 32.5+14.5=47 33+15=48 34+15=49 28.5+15=43.5 187.5 99+94+187.5=380.5
17 Tanvi SATWANT SINGH 16+5=21 18+5=23 18+5=23 20+4=24 91 18.5+5=23.5 19+5=24 18+5=23 18.5+5=23.5 94 20+14=35 27+14=41 34+15=49 26.5+14=40.5 164.5 91+94+164.5=349.5
18 Vinayak MANOJ KUMAR 20+5=25 20+5=25 20+5=25 20+5=25 100 20+5=25 20+5=25 20+5=25 20+5=25 100 35+15=50 34+15=49 33+15=48 34+15=49 196 100+100+196=396
19 Samiksha Kashmiri lal 20+4=24 16.5+4=20.5 15.5+5=20.5 13+4=17 82 34+13=47 24+14=38 26+14=40 16+14=30 155 74+82+155=311
20

CONTACT

Address:

Gandhi Chowk St, Ghumarwin, Distt. Bilaspur Himachal Pradesh 174021

Phone:

Mobile: +91-94180-01520 Mobile: +91-82195-40565

© 2016 NOPS Public School. All Rights Reserved