Class 2nd A

ROLL NO NAME FATHER’S NAME FA I RESULT FA – II  MAX. MARKS =25                                                                                                       W=15 O =10   SA-1 TOTAL MARKS =50 (each subject)                                                                                        WRITTEN = 25, ORAL= 10 ASSIGNMENT =15 SA-I FIRST TERM     (100) FA III RESULT FA- IV RESULT   SA-II  TOTAL MARKS =50 (each subject)                                                                                                                                                       WRITTEN = 25, ORAL= 10 ASSIGNMENT =15 SA-II 2ND TERM FINAL RESULT GRADE
MAX. MARKS 25 W=15 O=10 MAX. MARKS 25 MAX. MARKS 25 TOTAL MARKS(100) MARKS OBTAINED (1ST TERM +2ND TERM/200) A(80 – 100  B (65 – 79)
(W =15, O =10 (W =15, O =10 (W =15, O =10
HINDI                 W+O =TOTAL ENG   W+O=TOTAL MATHS W+O=TOTAL EVS W+O=TOTAL FA-I TOTAL HINDI                W+O  =TOTAL ENG                     W+O = TOTAL MATHS             W+O = TOTAL EVS                    W+O  =TOTAL FA-II   TOTAL       HINDI                W+O+A =TOTAL ENG                          W+O+A =TOTAL MATHS          W+O+A =  TOTAL EVS              W+O+A =TOTAL  TOTAL MARKS(100) HINDI   W+O=TOTAL ENG                 W+O=TOTAL MATHS W+O=TOTAL EVS                          W+O = TOTAL FA -III TOTAL HINDI   W+O=TOTAL ENG                 W+O=TOTAL MATHS W+O=TOTAL EVS                W+O = TOTAL FA-IV         TOTAL       HINDI                W+O+A =TOTAL ENG                       W+O+A =TOTAL MATHS          W+O+A =  TOTAL EVS                                                                             W+O+A =TOTAL (FAIII+FAIV+SAII)
     TOTAL TOTAL(FAI+FAII+SAI)      TOTAL (FA-III+FA-IV+SA-II) SA 1+SA2 C (50-64) D(35-49) E(1-34)
1 TANVI SATWANT SINGH 12+8=20 15+9=24 14.5+10=24.5 14+10=24 92.5 10+8=18 10+8=18 13.5+10=23.5 10+9=19 78.5 23.5+10+15=48.5 20+8+15=43 24.5+10+15=49.5 23+10+15=48 189 360 12+9=21 10+11=21 14+9.5=23.5 14+9=23 88.5 14.5+8.5=23 14+10=24 15+10=25 15+10=25 97 23+10+14=47 23+10+15=48 24+8+15=47 25+10+15=50 192 377.5 737.5 92.1875
2 HARSHITA JHA PUSHPENDER KUMAR 14+10=24 15+10=25 14.5+10=24.5 14+10=24 97.5 14.5+10=24.5 15+10=25 15+10=25 11+9=20 94.5 25+10+15=50 21+8+13=42 25+10+15=50 25+10+15=50 192 384 14.5+10=24.5 9+13=22 15+9.5=24.5 15+10=25 96 15+10=25 15+10=25 15+10=25 15+10=25 100 25+10+15=50 25+10+15=50 22+9+15=46 25+10+15=50 196 392 776 97
3 AKHIL RANA CHUNI LAL 15+10=25 15+10=25 14.5+10=24.5 15+10=25 99.5 13.5+10=23.5 14+10=24 15+10=25 15+10=25 97.5 24.5+10+15=49.5 21+10+15=46 23+10+15=48 23+10+15=48 191.5 388.5 12+9=21 10+13=23 13+10=23 14.5+9=23.5 90.5 15+10=25 14+10=24 14+10=24 15+10=25 98 24+10+15=49 25+10+15=50 24+8+15=47 25+10+15=50 196 384.5 773 96.625
4 SHIVANSH JOGINDER SINGH 13+9=22 15+9=24 9+8=17 15+10=25 88 13.5+9=22.5 14+9=23 7+7=14 12+9=21 80.5 25+10+15=50 20+9+13=42 21+10+15=46 22+10+15=47 185 353.5 13+8=21 10+14=24 14.5+10=24.5 14+9=23 92.5 14+10=24 15+10=25 14+10=24 15+10=25 98 23.5+9+13=45.5 21+8+15=44 23+9+15=47 25+10+15=50 186.5 377 730.5 91.3125
5 SHIV KUMAR RAJ KUMAR PUNDIR 14.5+10=24.5 13+8=21 7.5+5=12.5 14+10=24 82 13+9=22 13.5+9.5=23 13.5+9.5=23 10+8=18 86 25+10+15=50 21+10+12=43 23+8+15=46 22+10+15=47 186 354 14+9=22 10+15=25 14.5+10=24.5 14+9=23 94.5 15+10=25 14+10=24 14+10=24 14.5+9.5=24 97 24+10+15=49 24+10+15=49 23+8+15=46 25+10+15=50 194 385.5 739.5 92.4375
6 HARI OM RAJ KUMAR 12.5+9=21.5 11+8=19 14+10=24 14+10=24 88.5 13.5+9=22.5 11+7=18 10+10=20 8+4=12 72.5 22.5+10+14=46.5 20.5+8.5+13=42 19+8+10=37 17+8+12=37 162.5 323.5 11+8=19 9+10=19 15+10=25 7+8=15 78 11.5+8.5=20 9+7=16 14+10=24 11.5+8.5=20 80 22+9+13=44 17+10+15=41 22.5+10+14.5=47 22+9+14=45 177 335 658.5 82.3125
7 SAMIKSHA SUNIL KUMAR 14+10=24 13+9=22 15+10=25 13+10=23 94 13.5+10=23.5 11.5+8.5=20 15+10=25 9+6=15 83.5 25+10+15=50 17+10+15=42 25+10+15=50 24+10+15=49 191 368.5 15+10=25 10+14=24 12.5+9.5=22 14+10=24 95 15+10=25 15+10=25 15+10=25 15+10=25 100 25+10+15=50 25+10+15=50 25+10+15=50 25+10+15=50 200 395 763.5 95.4375
8 ARADHANA SANJEEV DHARMANI 2+8=10 11+6=17 9+5=14 9+6=15 56 5+5=10 9+7=16 12+10=22 9+4=13 61 15.5+9+13=37.5 10+7+10=27 18+10+10=38 15+7+11=33 135.5 252.5 8+6=14 7+9=16 9+10=19 5+6=11 60 12.5+7.5=20 11+8=19 11.5+9.5=21 8+6=14 74 20+8+12=40 15+9+14=38 20+8+13=41 18+8+13=39 158 292 544.5 68.0625
9 SHIVEN SHARMA PARMOD KUMAR 13+10=23 10.5+9.5=20 9+6=15 13+10=23 81 13.5+10=23.5 12+10=22 15+10=25 12+8=20 90.5 25+10+15=50 21+10+15=46 25+10+15=50 23+10+15=48 194 365.5 14+10=25 10+15=25 14.5+10=24.5 14+10=24 97.5 14+9=23 13+9=22 13.5+9.5=23 11+9=20 88 25+10+14=49 22+10+15=47 25+10+15=50 24+9+14=47 193 378.5 744 93
10 SARVJEET SINGH JAGJEET SINGH 14.5+8=22.5 12+8=20 14.5+10=24.5 14+10=24 91 14.5+10=24.5 14.5+9.5=24 14+10=24 15+10=25 97.5 24.5+10+15=49.5 20+10+15=45 24+10+15=49 24+10+15=49 192.5 381 14.5+10=24.5 10+15=25 11+9.5=20.5 14.5+10=24.5 94.5 15+10=25 15+10=25 14.5+9.5=24 15+10=25 99 25+10+14=49 25+10+15=50 21+10+14=45 25+10+15=50 194 387.5 768.5 96.0625
11 SANSKRITI 0 2.5+8=10.5 10+8=18 5+5=10 5+5=10 48.5 13+5=18 9+7=16 14+10=24 5+2=7 65 21+9+14=44 21.5+8+11=39.5 23+5+15=43 18+8+12=38 164.5 278 11+8=19 8+11=19 11.5+9.5=21 12+8=20 79 10+9=19 10+7=17 11.5+9.5=21 11+8=19 76 22+9+13=44 16+10=15=41 21.5+10+13.5=45 21+9+13=43 173 328 606 75.75
12 VINAYAK KAPOOR MANOJ KUMAR 14.5+10=24.5 15+10=25 15+10=25 15+10=25 99.5 15+10=25 14.5+10=24.5 15+10=25 15+10=25 99.5 25+10+15=50 25+10+15=50 25+10+15=50 25+10+15=50 200 399 15+10=25 10+15=25 15+10=25 15+10=25 100 15+10=25 15+10=25 15+10=25 15+10=25 100 25+10+15=50 25+10+15=50 25+10+15=50 25+10+15=50 200 400 799 99.875
13 ARNAV CHANDEL RAKESH KUMAR 15+10=25 15+10=25 15+10=25 15+10=25 100 14.5+10=24.5 15+10=25 14+10=24 15+10=25 98.5 25+10+15=50 25+10+15=50 25+10+15=50 25+10+15=50 200 398.5 15+10=25 10+15=25 15+10=25 15+10=25 100 15+10=25 15+10=25 15+10=25 15+10=25 100 25+10+15=50 25+10+15=50 25+10+15=50 25+10+15=50 200 400 798.5 99.8125
14 BHAVYA GARG PUSHPENDER KUMAR 14.5+10=24.5 13+9=22 12+10=22 14+10=24 92.5 15+10=25 14+10=24 13.5+9.5=23 12+8=20 92 25+10+15=50 22+10+15=47 24+10+15=49 22+10+15=47 193 377.5 15+10=25 10+15=25 9+8=17 14+10=24 91 13+10=23 12+9=21 14+10=24 14+10=24 92 25+10+14=49 22+10+15=47 20+10+14=44 25+10+15=50 190 373 750.5 93.8125
15 BHARAT BHUSHAN SANJAY CHANDEL 15+10=25 14+10-=24 12+10=22 14+10=24 95 13.5+10=23.5 14+10=24 14.5+9.5=24 12+10=22 93.5 25+10+15=50 23+10+13=46 25+10+15=50 21+10+15=46 192 380.5 15+10=25 10+15=25 14.5+10=24.5 15+10=25 99.5 15+10=25 15+10=25 14+10=24 15+10=25 99 25+10+15=50 25+10+15=50 24+10+15=49 25+10+15=50 199 397.5 778 97.25
16 ANGEL SHARMA VIKAS SHARMA 11+9=20 14+10=24 13.5+10=23.5 13+9=22 89.5 15+10=25 11+7=18 12+10=22 9+9=18 84 25+10+15=50 20+9+12=41 25+10+15=50 19+10+15=44 185 358.5 12+10=22 7+8=15 11.5+9.5=21 9+8=17 75 15+10=25 10+7=17 15+10=25 15+10=25 92 24.5+10+15=49.5 23+10+15=48 22.5+8+14.5=45 25+10+15=50 192.5 359.5 718 89.75
17 NAVIKA SINGH ANURAG CHANDEL 14.5+10=24.5 15+10=25 15+10=25 15+10=25 99.5 15+10=25 14.5+10=24.5 15+10=25 15+10=25 99.5 25+10+15=50 24+10+15=49 25+10+15=50 25+10+15=50 199 396 15+10=25 10+15=25 15+10=25 15+10=25 100 15+10=25 15+10=25 15+10=25 15+10=25 100 25+10+15=50 25+10+15=50 25+10+15=50 25+10+15=50 200 400 796 99.5
18 GAURAV SHARMA SUDER RAM 4+8=12 7+5=12 8+5=13 4+5=9 46 5+5=10 10.5+5.5=16 5+5=10 3+2=5 41 16+8+12=36 16+6+14=36 19+5+14=34 16+8+12=36 142 229 8+6=14 7+10=17 9+8=17 6+6=12 60 11+8=19 8+7=15 8+7=15 7+7=14 63 20.5+9+12=41.5 11+8+13=32 19+8+10=37 19+9+13=41 151.5 274.5 503.5 62.9375
19 SAKSHI SURESH KUMAR 15+10=25 13+9=22 15+10=25 15+10=25 97 15+10=25 15+10=25 15+10=25 15+10=25 100 25+10+15=50 22+10+15=47 25+10+15=50 25+10+15=50 197 394 15+10=25 10+15=25 15+10=25 15+10=25 100 15+10=25 15+10=25 14.5+10=24.5 15+10=25 99.5 25+10+15=50 24+10+15=49 25+10+15=50 25+10+15=50 199 398.5 792.5 99.0625
20 AARTI GANESH LEXMAN 14.5+10-=24.5 14+10=24 14+10=24 15+10=25 97.5 15+10=25 15+10=25 15+10=25 15+10=25 100 25+10+15=50 22+10+15=47 25+10+15=50 23+10+15=48 195 392.5 15+10=25 10+15=25 17.5+9.5=24 15+10=25 99 15+10=25 15+10=25 15+10=25 15+10=25 100 25+10+15=50 25+10+15=50 23.5+10+15=48.5 25+10+15=50 198.5 397.5 790 98.75
21 HARSHIKA PARVEEN SONI 8+8=16 14.5+9=23.5 13.5+10=23.5 11+10=21 84 13+9=22 13+9=22 13.5+9.5=23 12+9=21 88 24+10+15=49 21+9+15=45 24+10+15=49 19+9+15=43 186 358 12+10=22 9+13=22 13.5+9.5=23 14.5+10=24.5 91.5 12+10=22 9+8=17 14+10=24 14+9=23 86 24+10+14=48 19+10+15=44 20.5+10+15=45.5 23+10+15=48 185.5 363 721 90.125
22

CONTACT

Address:

Gandhi Chowk St, Ghumarwin, Distt. Bilaspur Himachal Pradesh 174021

Phone:

Telephone: 01978-254359 Mobile: +91-94180-01521

© 2016 NOPS Public School. All Rights Reserved